Všeobecné PodmienkyRadio Line Net / Radio Line s.r.o.Všeobecné podmienky poskytovania verejnej telekomunikačnej služby prenosu dát a prístupu k Internetu s použitím mikrovlnej rádiovej siete vydané v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Časť 1.

Všeobecné ustanovenia

Článok l.

Úvodné ustanovenia

1. Radio Line Net a Radio Line s.r.o je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sr vložka číslo: 10012/P je oprávneným poskytovateľom verejných elektronických komunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet na základe všeobecných povolení vydaných Telekomunikačným úradom SR, vydáva tieto Všeobecné podmienky.

Článok ll.

Vymedzenie základných pojmov

1. „Poskytovateľ“ je firma Radio Line Net a Radio Line s.r.o..
2. „Účastník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vo zmluvnom vzťahu s poskytovateľom.
3. „Záujemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpíše návrh na uzavretie zmluvy, alebo Zmluvu o pripojení.
4. „Internet“ je celosvetová globálna sieť umožňujúca užívateľom na celom svete komunikovať medzi sebou, používať technické, programové a informačné zdroje iných výpočtových systémov zapojených do siete Internet.
5. „Prístup do Internetu“ je pripojenie počítača do Internetu prostredníctvom siete poskytovateľa Radio Line Net a Radio Line s.r.o..
6. „E-mail“ je služba Internetu, pomocou ktorej môže užívateľ posielať a prijímať správy v elektronickej forme.
7. „Internet Radio Line Net a Radio Line s.r.o.“ je sieť poskytovateľa, ktorá umožňuje prístup do vlastnej siete a súčasne do celosvetovej globálnej siete Internet.
8. „www“ je distribuovaný multimediálny hypertextový systém umožňujúci pohyb po zdrojoch v Internete na ľubovoľnom mieste vo forme textu, zvuku alebo rôznej grafickej forme.
9. „Prihlasovacie meno“ a „heslo“ predstavujú súbory znakov, ktoré slúžia na overenie prístupu účastníka do siete poskytovateľa a siete Internet.
10. "Časová dostupnosť" je zabezpečenie rozsahu stanoveného času pri napájaní sa na Internet
11. "Kapacitná dostupnosť" je zabezpečenie rozsahu stanovenej kapacity pri napájaní sa na sieť Internet

Časť 2.

Zmluvný vzťah s účastníkom verejnej telekomunikačnej služby Článok I.

Podmienky poskytovania verejnej telekomunikačnej služby

1. Poskytovateľ poskytuje pripojenie koncového telekomunikačného zariadenia účastníka do siete poskytovateľa a siete Internet s použitím bezlicencovanej rádiovej siete (ďalej len službu Internet) na základe písomnej Zmluvy o pripojení uzavretej s účastníkom.
2. Zmluvou o pripojení sa poskytovateľ zaväzuje sprístupniť a poskytovať službu Internet a účastník sa zaväzuje platiť poskytovateľovi cenu za sprístupnenie a poskytovanie služby Internet podľa týchto VP a platného cenníka poskytovateľa.
3. Súčasťou poskytovania služby Internet nie je dodávka koncového telekomunikačného zariadenia, ak nie je v Zmluve o pripojení dohodnuté inak.
4. Ak nie je v Zmluve o pripojení cena dojednaná na základe platných zliav (akcie, viazanosť a pod.), platí cena podľa platného cenníka poskytovateľa.
5. Podmienkou na uzavretie Zmluvy o pripojení je, že záujemca požiada o jej uzavretie, pristúpi na tieto VP a platný cenník poskytovateľa a predloží doklady, ktoré preukazujú totožnosť záujemcu, jeho fakturačnú adresu a ďalšie doklady požadované poskytovateľom.

Článok II.

Uzavretie zmluvy o pripojení

1. K uzatvoreniu písomnej zmluvy dochádza dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, prípadne ich oprávnenými zástupcami.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť službu Internet do 14 pracovných dní od uzavretia Zmluvy o pripojení.
3. Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy o pripojení s konkrétnym záujemcom, ak záujemca nechce pristúpiť na všetky zmluvné podmienky užívania verejnej telekomunikačnej služby poskytovateľa.
4. Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy o pripojení tiež v prípade, ak je poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné.

Článok III.

Zánik zmluvy o pripojení

1. Zmluva o pripojení zaniká:

A/ písomnou dohodou zmluvných strán,
B/ písomnou výpoveďou Zmluvy o pripojení,
C/ smrťou alebo zánikom účastníka.


2. Účastník môže Zmluvu o pripojení vypovedať písomnou formou z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu.

3. Poskytovateľ môže vypovedať Zmluvu o pripojení

A/ ak účastník neoprávnene zasiahne do verejného telekomunikačného zariadenia alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti.
B/ ak užívateľ nezaplatil splatnú sumu za poskytnuté telekomunikačné služby ani do 10 dní odo dňa doručenia upomienky,
C/ ak účastník pripojí koncové telekomunikačné zariadenie, ktorého technická spôsobilosť nebola povolená a ani na výzvu poskytovateľa ho neodpojí,
D/ ak poskytovateľ ďalej nemôže poskytovať verejnú telekomunikačnú službu v dohodnutom rozsahu z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.

4. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany, uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

5. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o pripojení s účastníkom v prípade, ak bolo rozhodnuté o zrušení poskytovania konkrétnej telekomunikačnej služby. Písomné oznámenie o zrušení telekomunikačnej služby je poskytovateľ povinný zaslať účastníkovi najneskôr 15 dní predo dňom zrušenia služby.

Článok IV.

Zmena predmetu Zmluvy o pripojení

1. Zmluvu o pripojení je možné meniť na základe dohody oboch zmluvných strán v písomnej forme.
2. Predložením objednávky môže účastník požiadať o zmenu parametrov alebo zmenu rozsahu služby, zriadenie alebo zrušenie doplnkovej služby.
3. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa obdržania objednávky oznámiť účastníkovi akceptáciu alebo odmietnutie zmeny. Akceptáciou poskytovateľom objednávky účastníka sa objednávka stáva platne uzatvoreným dodatkom Zmluvy o pripojení.

Časť 3.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Článok I.

Práva a povinnosti účastníka

1. Účastník má právo:

A/ na uzavretie Zmluvy o pripojení za podmienok stanovených v týchto VP a poskytnutie služby Internet v rozsahu dohodnutom v Zmluve o pripojení, VP a za cenu podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.
B/ na bezodplatné odstránenie porúch technického, alebo prevádzkového charakteru na strane poskytovateľa, ktoré vznikli na zariadeniach vo vlastníctve prevádzkovateľa, okrem porúch, za ktoré zodpovedá užívateľ v časti 5 článku II. týchto VP.

2. Účastník je povinný :

A/ Užívať službu Internet., iba v súlade s príslušnou Zmluvou o pripojení a týmito VP,
B/ Zdržať sa konania, ktoré je možné kvalifikovať ako zneužívanie jemu poskytovanej služby prenosu dát (napr. prenikanie do systému iných užívateľov, spúšťanie násobných procesov, šírenie vírusov, rozosielanie nevyžiadaných správ a.p.),
C/ Poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť za účelom plnenia jeho povinností podľa týchto VP a Zmluvy o pripojení.
D/ Pokiaľ nie je dohodnuté dodatkom k zmluve užívateľ nemá právo zdieľať a poskytovať pripojenie do sieti internet tretím osobám. V prípade zistenia takejto skutočnosti bude podľa platných zákonov SR postihovaný .

Článok ll.

Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ má právo

A/ Na zaplatenie ceny za poskytnutú, alebo požadovanú službu Internet ,podľa platného cenníka poskytovateľa,
B/ Na náhradu škody spôsobenej účastníkom na verejnom telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve poskytovateľa,
C/ Dočasne prerušiť poskytovanie služby z dôvodu :

a) nezaplatenia splatnej ceny do 10 dní od doručenia upomienky, a to až do zaplatenia alebo do zániku Zmluvy o pripojení .
b) prerušenia prevádzky z dôvodu vykonávania opráv, servisu a údržby telekomunikačných zariadení.
c) mimoriadnej situácie alebo iných závažných technických alebo prevádzkových dôvodov, ktoré nastali nezávisle na poskytovateľovi, napr. výpadkom elektrickej energie, živelnej pohromy, extrémnych poveternostných podmienok, v prípade štrajku a v prípade rozhodnutia orgánu verejnej moci a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.

2. Poskytovateľ je povinný :

A/ Predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytovanej služby Internet,
B/ Znížiť pomernú časť ceny, za dobu neposkytovania služby Internet v prípade zavinenia zo strany poskytovateľa pri prekročení časovej dostupnosti uvedenej v zmluve,
C/ Pokiaľ možno vopred a včas oznámiť účastníkovi telekomunikačných služieb, buď priamo, alebo iným vhodným spôsobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti poskytovaných služieb Internetu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na časť mimoriadnej situácie,
D/ Oznámiť užívateľovi dátum zriadenia služby Internet, identifikačné údaje a technické parametre umožňujúce užívateľovi používať službu Internet,
E/ Odstrániť v čo najkratšom čase poruchy vplývajúce na prevádzkovanie a poskytovanie služby Internet , ktoré vznikli na strane poskytovateľa.

Časť 4.

Cena a platobné podmienky

1.Sadzby cien za poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby Internet ,vrátane zliav, príplatkov a bezplatného poskytovania služby Internet, ako aj podmienky, za akých sa sadzby uplatňujú upravuje platný cenník pre poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby Internet (ďalej len “cenník”).
2. Všetky ceny za poskytnutie služby Internet sú užívateľovi vyúčtovávané spravidla mesačne, faktúrou (ďalej len “vyúčtovanie“). Zúčtovacím obdobím sa rozumie spravidla jeden kalendárny mesiac, ak nie je v Zmluve o pripojení dohodnuté inak.
3. Účastník je povinný platiť splatné čiastky ceny za poskytnuté, alebo požadované telekomunikačné služby v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na príslušnom vyúčtovaní, resp. upomienke.
4. V prípade neuhradenia splatnej dlžnej čiastky za poskytnuté, alebo požadované telekomunikačné služby je poskytovateľ oprávnený účtovať účastníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
5. Pri prerušení poskytovania služby Internet trvajúcom dlhšie ako je uvedená časová dostupnosť v zmluve, pokiaľ účastník za toto prerušenie nezodpovedá, poskytovateľ zníži pomernú čiastku už zaplatenej mesačnej ceny. Podmienkou je, že účastník včas ohlási takéto prerušenie na príslušnom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese, alebo sa poskytovateľ o takomto prerušení dozvie inak a účastník si uplatní svoje právo v zákonnej lehote do 3 mesiacov, inak toto právo zaniká. Doba prerušenia poskytovania služby Internet sa počíta odo dňa, kedy bolo prerušenie poskytovania služby ohlásené a poskytovateľom overené a za začiatok poruchy sa považuje hodina ohlásenia poruchy.

Časť 5.

Rozsah zodpovednosti zmluvných strán

Článok I.

Rozsah zodpovednosti poskytovateľa

1. Zodpovednosť poskytovateľa za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia alebo vadného poskytnutia telekomunikačnej služby je obmedzená na povinnosť znížiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo vadné poskytnutú telekomunikačnú službu, za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo vadného poskytnutia telekomunikačnej služby. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť účastníkovi škody prevyšujúce výšku ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo vadné poskytnutú telekomunikačnú službu.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi telekomunikačným zariadením vo vlastníctve poskytovateľa, prostredníctvom ktorého je užívateľovi poskytovaná verejná telekomunikačná služba.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli účastníkovi a súvisia s obsahom prepravovaných správ a nezodpovedajú za bezpečnosť a poškodenie obsahu údajov, informácií, elektronických súborov a dát prenášaných prostredníctvom siete MEDITRANS VRANOV N.T., v.o.s. v súvislosti s využívaním služby Internet.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, pravdivosť, zákonnosť ako aj za súlad s morálnymi princípmi akýchkoľvek údajov a informácií, pochádzajúcich zo siete Internet, pokiaľ tieto údaje neboli zverejnené priamo poskytovateľom.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré užívateľ spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám a to neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete MEDITRANS VRANOV N.T., v.o.s., služby Internet, alebo iným neoprávneným konaním.
6. Poskytovateľ je povinný v prípade vzniku škody, za ktorú zodpovedá podľa Zmluvy o pripojení, a týchto Všeobecných podmienok, nahradiť účastníkovi škodu v rozsahu určenom v tejto časti Všeobecných podmienok, znížením ceny za poskytovanú službu, nie však ušlý zisk.
7. Účastník nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností poskytovateľa bolo spôsobené konaním účastníka alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol účastník povinný. Účastník nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.
8. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Poskytovateľ nezodpovedá za služby sprístupnené v jeho sieti, ktoré poskytujú tretie strany.

Článok II.

Rozsah zodpovednosti účastníka

1. Účastník, ktorý neoprávnene využíva službu Internet , alebo telekomunikačné zariadenia poskytovateľa, je povinný zaplatiť všetky úhrady podľa cenníka poskytovateľa za čas neoprávneného využívania služby, resp. telekomunikačného zariadenia.
2. Podľa zákona o telekomunikáciách účastník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil poskytovateľovi tým, že si nepočínal tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval telekomunikačné zariadenia a nerušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do poskytovania verejných telekomunikačných služieb. Za takúto škodu nenesie poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.
3. Účastník zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi na ich koncovom telekomunikačnom zariadení, ako aj za iné škody, ktoré účastník poskytovateľovi spôsobí.
4. Poskytovateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností účastníka bolo spôsobené konaním poskytovateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol poskytovateľ povinný. Poskytovateľ nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.
5. Účastník nahrádza škodu v peniazoch; ak však o to poskytovateľ požiada ak je to možné a obvyklé, účastník nahradí škodu uvedením do pôvodného stavu.
6. Účastník zodpovedá za utajenie hesla k pripojeniu pred jeho zneužitím a za prípadné škody vzniknuté jeho prezradením. Pri prezradení alebo podozrení z prezradenia hesla je účastník povinný bezodkladne požiadať poskytovateľa o zmenu hesla.
7. Účastník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete MEDITRANS VRANOV N.T., v.o.s., služby Internet, alebo iným neoprávneným konaním.
8.Účastník je zodpovedný za obsah www stránok, ktoré zverejnil MEDITRANS VRANOV N.T., v.o.s..

Časť 6.

Reklamačný poriadok

1. Účastník má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytovanú, resp. požadovanú službu Internet.
2. Reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytovanú, alebo požadovanú službu Internet je účastník oprávnený uplatniť u poskytovateľa na riadne vyplnenom a podpísanom tlačive, a to do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného vyúčtovania.
3. Reklamácia užívateľa na správnosť úhrady poskytovanej služby uplatnená po uplynutí lehoty 30 dní od oprávnenosti reklamácie nebude zo strany poskytovateľa uznaná.
4. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady za službu Internet nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté, alebo požadované verejné telekomunikačné služby.

Časť 7.

Doručovanie písomností

1. Písomnosti, ktoré sú poskytovateľ alebo účastník povinné doručiť druhej strane na základe zákona o telekomunikáciách, Zmluvy o pripojení, alebo Všeobecných podmienok sú obe zmluvné strany povinné doručovať osobne, alebo prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v príslušnej Zmluve o pripojení.
2. Po uzavretí Zmluvy o pripojení je účastník povinný písomne oznámiť poskytovateľovi každú zmenu adresy na doručovanie. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene adresy poskytovateľovi, sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa, ktorá bola poskytovateľovi oznámená ako posledná. V prípade dlhodobej neprítomnosti účastníka na adrese určenej na doručovanie (viac ako 1 mesiac), je účastník povinný písomne poskytovateľovi túto skutočnosť oznámiť a splnomocniť tretiu osobu, ktorej má byť doručované s účinkom doručenia pre účastníka.
3. V prípade písomností a upomienok zasielaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v Zmluve o pripojení ako doporučené listové zásielky s doručenkou, sa na účely týchto Všeobecných podmienok považujú tieto písomnosti za doručené účastníkovi (resp. splnomocnenej osobe), ak:
- prijímateľ odoprel prijatie zásielky alebo
- zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote alebo
- nebolo možné účastníka, resp. splnomocnenú osobu na adrese uvedenej v Zmluve o poskytovaní zistiť a doposlanie nie je možné.
4. Za písomnosti riadne doručené účastníkovi, resp. splnomocnenej osobe sa považujú aj písomnosti doručené náhradnému prijímateľovi v zmysle Poštového poriadku.

Časť 8.

Osobitné ustanovenia

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu účastníka tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby Internet a platný cenník pre poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby Internet, resp. rozsah poskytovanej služby.
2. Poskytovateľ je o zmene Všeobecných podmienok alebo cenníka povinný upovedomiť účastníka a to: najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny Všeobecných podmienok alebo cenníka, alebo vo vyúčtovaní cien za telekomunikačné služby, zasielanom účastníkovi v mesiaci predchádzajúcom mesiacu v ktorom príslušná zmena nadobudne účinnosť. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene Všeobecných podmienok alebo cenníka má účastník právo Zmluvu o pripojení z toho to dôvodu vypovedať, najneskôr však v lehote do 15 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti konkrétnej zmeny Všeobecných podmienok alebo cenníka poskytovateľa. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Všeobecných podmienok alebo cenníka poskytovateľa.

Časť 9.

Záverečné ustanovenia

1. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení a týchto Všeobecných podmienok platí právo Slovenskej republiky a to aj v prípade, že účastník je cudzincom.
2. Tieto Všeobecné podmienky rušia a nahrádzajú všetky doteraz platné ustanovenia a obchodné podmienky pre poskytovanie služby Internet vydané podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
3.Tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby Internet nadobúdajú účinnosť 1.5.2008.